Šta je tradicionalna evropska prirodna medicina - naturheilkunde ten - st.gallen hinterberg

 

Tradicionalna evropska prirodna medicina (TEN) karakteriše primena humoralne medicine (Hipokrat i Galen) kao osnovnog stuba. Ova vekovima stara tradicija lečenja zasnovana je na principima četiri telesna soka i ima za cilj stvaranje harmonične ravnoteže za zdravlje. Humoralna medicina obuhvata različite područja koja zajedno formiraju holistički pristup lečenju bolesti.

 

Humoralna medicina kao osnova:

 

Osnovni principi: Humoralna medicina naglašava ključnu važnost ravnoteže telesnih sokova - krv, sluz, crna i žuta žuč. Neravnoteža u ovim sokovima smatra se okidačem za bolesti.

 

Dijagnoza putem posmatranja: Naturopati koriste pažljivo posmatranje simptoma i stanja kako bi prepoznali i ciljano lečili neravnoteže u telesnim sokovima.

 

Individualizovani terapijski pristupi: Lečenje humoralne medicine ima za cilj obnavljanje ravnoteže sokova putem fitoterapije, dijetetike, tehnika drenaže i tehnika masaže.

 

 

Terapijske metode:

 

Fitoterapija: Upotreba određenih biljaka i trava igra centralnu ulogu. One se selektivno koriste kako bi se uravnotežili telesni sokovi i podstaklo isceljenje.

 

Dijetetika (ishrana i način života): Dijetetika obuhvata ishranu i način života kako bi pružila holistički pristup promovisanju uravnoteženog stanja tela.

 

Tehnike drenaže (hizdama, Baunscheidtova metoda): Tehnike poput hidzame i Baunscheidtove metode koriste se za uklanjanje ili proširenje štetnih sokova iz tela kako bi se obnovila ravnoteža.

 

Tehnike masaže: Masaže ne služe samo za opuštanje već se selektivno koriste kako bi se poboljšao protok energije i uskladili telesni sokovi.

 

 

 

Integracija savremenih saznanja:

 

Humoralna medicina u Švajcarskoj integriše savremena naučna saznanja kako bi se tradicionalne metode povezale sa savremenim standardima zdravlja. Naturopati ne samo da uče tradicionalne principe već i razvijaju veštine za njihovo svesno primenjivanje u današnjoj zdravstvenoj nezi.

 

 

Obuka naturopata u Švajcarskoj - harmonizacija klasične medicine i humoralne medicine

 

Obuka naturopata u Švajcarskoj karakteriše jedinstvena integracija klasične medicine i humoralne medicine. Polaznici uče da razumeju kliničke slike klasične medicine i interpretiraju ih iz perspektive humoralne medicine kako bi razvili holistički pristup terapiji.

 

 

Klasična medicina:

 

Obuhvatno znanje: Obuka pruža temeljno znanje klasične medicine, uključujući anatomiju, fiziologiju i patologiju.

 

Uključivanje aktuelnih naučnih saznanja: Terapeuti se pripremaju da integrišu aktuelna medicinska istraživanja i saznanja kako bi stvorili čvrstu osnovu za svoju praksu.

 

 

Integracija humoralne medicine:

 

Pretvaranje kliničkih slika: Naturopati uče da prevedu kliničke slike klasične medicine u perspektivu humoralne medicine primenom principa telesnih sokova.

 

Holistički pristup: Terapijski pristupi razvijaju se iz perspektive humoralne medicine kako bi se adresirali ne samo simptomi već i osnovne neravnoteže telesnih sokova.

 

Prilagođavanje terapijskih koncepata: Naturopati se osposobljavaju da kreiraju individualne terapeutske koncepte koji uzimaju u obzir kako klasične tako i humoralne medicinske pristupe.

 

 

 

Praktične primene:

 

Implementacija u praksi: Obuka naturopata naglašava praktičnu primenu stečenog znanja kako bi pripremila studente za efikasnu primenu u svakodnevnoj praksi.

 

Podsticanje samolečenja: Terapijski pristupi fokusiraju se na aktiviranje samolečenja tela obnavljanjem ravnoteže telesnih sokova.